Skip to main content

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dziękujemy bardzo za zaufanie i przekazanie nam danych osobowych, których ochrona jest dla nas najwyższym priorytetem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest MB Poznań Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 5, 62-052 Komorniki.

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest MB Poznań Sp. z o.o

 z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Gottlieba Daimlera 5.

Administrator danych dostępny jest pod adresem email: administrator.danychosobowych@mbpoznan.mercedes-benz.pl  

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit a), art. 6 ust.1 lit b), ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celach bieżącej komunikacji oraz celach marketingowych.
 

Po wyrażeniu odrębnej zgody, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.
 

Administrator danych nie udostępnia danych   ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z MB Poznań Sp. z o.o w ramach grupy spółek zarządzanych przez Clip Group Sp. z o.o lub  spółkom z grupy Daimler w tym Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. i Mercedes-Benz Truck Polska.
 

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przekazane przez Państwa dane osobowe zawarte w mailach przetwarzane są do celów korespondencyjnych MB Poznań Sp. z o.o., w tym w szczególności do składania i rozpatrywania ofert, opracowywania zamówień, zleceń oraz sprzedaży.

Przetwarzanie następuje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL.

Dane będę przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu polegającego na prowadzeniu korespondencji.

Na zasadach wskazanych w/w Rozporządzeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest wymagane do prowadzenia korespondencji i działań związanych z negocjowaniem i zawieraniem ewentualnych umów.